نیرو های تصدی ملی محافظت عامه همواره در تلاش‌اند تا از دارایی‌های عامه به صورت درست و مطمئن محافظت نمایند.
بند آبگردان پاشدان ولایت هرات که مسؤولیت تأمین امنیت آن بدوش نیروهای تصدی ملی محافظت عامه می‌باشد و همواره دشمن در تلاش است تا مانع کار ساخت و ساز این بند شود؛ اما نیروهای تعلیم یافته و شجاع محافظت عامه با صداقت و ایمانداری کامل تلاش نموده و اهداف شوم دشمن را که مانع پیشرفت بند مذکور می شد خنثی و مسیر رشد و پیشرفت را برای مسؤولین کار در بند مساعد ساخته‌اند