چاه های خواجه گوگردک بزرگترین ذخیره گاه نفت در ولایت جوزجان است که از طرف نیروهای تصدی ملی محافظت عامه تأمین امنیت می گردد؛ پرسونل محافظتی تصدی ملی محافظت عامه که از ساخت و ساز چاه های متذکره محافظت می نمایند از رضایت انجنیران و کارمندان وزارت معادن و پطرولیم خبر می دهند.