ریاست تأمینات

ریاست تأمینات که یکی از ریاست های مهم و بنیادی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی بوده در بخش های:

اتخاذ آمادگی پلان اکمالاتی، تأسیسات و مفروشاتی نیروهای محافظت عامه وتصدی امنیتی در سطح کشور، اتخاذ آمادگی پلان اکمال سلاح، محمات، تجهیزات، وسایط و وسایل تخنیکی باکیفیت قطعات و جزوتام ها، عرضه و توزیع عندالوقت آن را با در نظر داشت تشکیل و جدول تثبیت احتیاجات و اتخاذ تدابیر پلان اکمال دستگاه های مخابروی ( بی سیم وسیم دار ) کمپیوتر، وسایل و تجهیزات الکترونیکی نیروهای این معینیت را به عهده دارد .

2018-09-18T10:40:38+00:00