مرکې

د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ معینیت له سرپرست پاسوال عبدالرزاق امیري سره ځانګړی‌مرکه

مرکې|

حبیب: که په‌پیل کې د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ معینیت د عمده‌مسوولیتونو په‌هکله معلومات راکړئ؟ امیري: له دولتي، غیر دولتي، نړیوالو پروژو او قطارونو څخه ساتنه او د هغوي د

په ختیځ‌زون کې د نوي‌کابل‌بانک له عمومي‌مدیر معروف افغان سره مرکه

مرکې|

حبیب: که په پیل کې د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ معینیت د امنیتي چوپړتیاوو په اړه خپل‌اند له درنو لوستونکو سره شریک کړئ؟ افغان: کلونه کیږي چې په نوي‌کابل‌بانک کې