این ریاست تحت اثر مستقیم ریاست عمومی محافظت­ عامه وتصدی ­امنیتی فعالیت­ دارد، با داشتن آمریت های: حقوق، پلان و پالیسی،  منابع بشری، مدیریت­های عمومی پیژند، اسناد و ارتباط، مطبوعات و نشرات، مدیریت ثبت و راجستر کمپنی­ ها و تولی قرارگاه، مسئولیت ترتیب پلان­کاری ریاست، تنظیم ملاقات­های مقام ریاست با مراجعین ومشاورین داخلی و خارجی، تعقیب هدایاتِ روزمره­ی مقام معینیت، ترتیب جلسات ریس محافظتِ­ عامه با روساء، تکثیر فرامین و احکام مقام عالی ریاست جمهوری و مصوبات شورای وزراء، تکثیر اوامر و دایرکتیف­های مقام وزارت امور داخله و ریاست عمومی و ثبت اوامر مقام ریاست را به عهده دارد، که فعالیت­ های آن بخش­ های ملکی و نظامی را تحت پوشش قرار می­دهد.