ریاست محافظت پروژه های دولتی

این ریاست که در چوکات ریاست عمومی عملیاتی فعالیت می نماید، مسوولیت محافظت همه پروژه های دولتی و تاسیسسات عام المنفعه دولتی را دارا بوده و با داشتن پرسونل مسلکی خویش توانسته است تا مسوولیت تامین امنیت پایپ لین گاز، خطوط آهن، بند های : سلما مچلغو و کجکی ….، معادن : مس عینک لوگر، لاجورد بدخشان، سرک حلقوی، ساحات آثار باستانی و غیره پروژه های ملی را تامین نماید .

2018-09-29T05:52:18+00:00