اعلان کاریابی

  ریاست عمومی محافظت  عامه و تصدی امنیتی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت جهموری اسلامی افغانستان درمورد اصلاحات و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا به تعداد 12 بست را درپروسه رقابت آزاد قراردهد.

بناً به اطلاع واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور واناث که تابعیت افغانی داشــــته باشند رسانیده میشود تا خود را دربست های فوق الذکر کاندید نمایند.

تاریخ نشر اعلان: 1397/05/17

تاریخ ختم اعلان: 1397/06/06

اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ختم اعلان می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعــــــت 9 قبل از ظهر الی ختم ساعت کاری از مؤظفین آمریت منابع بشری این ریاست واقع برج شهرآراء اخذ وبعد از خانه پوری دو باره به ایشـــــان بسپارند.

نـــــــوت: کاندیدان واجد شرایط مکلف اند حین اخذ فورم درخواستی دو قطعه عکس، کاپی سند تحصیلی و تجربه کاری شان را با خود داشته باشند

جهت معلومات بیشتر اخذ فورم ولایحه وظایف بست های متذکره به لینک ذیل مراجعه نمایند..