خدمات مشتریان

خدمات مشتریان2018-10-02T10:02:16+00:00

آگهی!

معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله از بدو پایه گذاری اش  تا این دم منحیث یگانه نهاد مسلکی ارایه کننده ی خدمات امنیتی در کشور توانسته است که با سعی وتلاش خسته گی ناپذیر خویش وباداشتن نیروهای مجرب و آموزش یافته در بخش های محافظت از پروژه های: دولتی، غیردولتی، بین المللی و بدرقه قطارها درهماهنگی باسایر نهاد های امنیتی کشور، خدمات ارزنده و مثمرِ را به شکل مناسب و مسلکی آن ارایه کند. بنابراین به اطلاع آنعده شرکت های داخلی، خارجی، تأسیسات و پوهنتون های خصوصی کشور که تاحال با این معینیت عقد قرارداد امنیتی نه نموده اند رسانیده می شود که جهت تأمین امنیت بهتر شان با این معینیت عقد قرارداد نمایند. چون معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی یگانه نهاد ارایه ی کننده ی خدمات مسلکی ومعیاری امنیتی درکشور است.

با درنطرداشت همین ملحوظ مدیریت خدمات مشتریان ریاست مالی واداری معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزرات امورداخله به گونه خسته گی ناپذیر با همکاری همه جانبه در ارایه هرنوع معلومات درباره کارکردهای این معینیت وفراهم سازی تسهیلات لازم به مشتریان، درخدمت مشتریان متقاضی می باشد.

 بااحترام

مدیریت خدمات مشتریان ریاست مالی واداری معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی

  :تماس باما

0790999658: 0707328856

Email:CustomerService.appf@gmail.com