خلص پروسیجر های کاری در معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی