خبرتیا !

دعامه ساتني او امنیتی تصدی معینیت له منځته راتگ څخه تردي دمه, په هیواد کی دیواځنی امنیتي تصدی په توگه توانیدلی,چی دخپل روزل شوي اومسلکي ځواکونو پرمټ خپلو مشتریانو ته ډاډمن اومسلکي امنیتی چوپړتیاوي وړاندی اوله نورو امنیتی ارگانونو سره په همغږی دهیواد په کچه له دولتی، غیردولتي اونړیوالو پروژو څخه په کلکه ساتنه وکړي اوترڅنگ یي دهیواد مختلفو سیموته قطارونه په خوندي ډول ولیږدوی. دهمدي لپاره په هیواد کي ټولو هغو کورینو اوبهرنیوتاسیساتو اوشرکتونوته.

کوم چي تردي دمه دعامه ساتني اوامنیتي تصدی له معینیت سره قرارداد نه لري خبروورکول کیږی.

ترڅود ډاډمن امنیت دټینگولولپاره له یاد معینیت سره قرارداد وکړی. ځکه چي دعامه ساتني اوامنیتي تصدی معینیت په هیواد کي دمعیاري اومسلکي امنیتی چوپړتیاوو دوړاندي کولو یواځیني  ارگان دی  .

دعامه ساتنی او امنیتی تصدی معینیت  مالی اواداري ریاست دمشتریانو دچوپړتیا و مدیریت خپلو مشتریانو ته د یاد معینیت دلاسته راوړنو اوپه پورته برخوکی  دهر ډول مالوماتو دور کولو لپاره ستاسوپه چوپړ کي دی.

په درنښت

دعامه ساتني اوامنیتی تصدی معینیت، مالي او اداری ریاست دمشتریانودچوپړتیا ومدیریت

داړیکی شمیری:

0790999658:0707328856

CustomerService.appf@gmail.com

پته: شهرآرا برج ته څیرمه،شهرنو. کابل- افغانستان