گروپ خون
ملیت
حالت مدنی
مجردمتاهل
درجه تحصیل/ دتحصیل کچه