هدف ما

یک ارگان اعتمادی, مسلکی امنیتی در خدمت ملت بوده و با احساس و انگیزه عالی در زمینه ایجاد و ساخت, یک آینده خوب برای افغانستان کار مینماییم.

 ماموریت ما

ماموریت ما ارایه خدمات امنیتی معیاری برای بخش داخلی و مشتریان بین المللی می باشد تا در امر برقراری صلح, رفاه عامه و پیشرفت اقتصادی برای مردم افغانستان موثریت بیشتری اقتصادی را به بار آوریم.

ارزش های ما              

 • شرف‌    
 • خدمت

 • حرفه ای

 • شفافیت

 • تمامیت

 • احترام

 • فخر

 • برتری

اهداف استرتیژیک ما

 • اجرای انتقال سایت های توسعه ای و امنیت قطارها از کمپنی های خصوصی امنیتی به محافظت عامه الی 20 مارچ 2012.

 • اجرای سایتهای ثابت ایساف و امنیت بخش های ساختمانی از کمپنی های خصوصی امنیتی به محافظت عامه الی 20 مارچ 2012.

 • ساخت قابلیتهای تجاری محافظت عامه جهت مدیریت بهتر موارد تجاری الی اکتوبر 2013.  

 • ایجاد قابلیتها در قوای محافظت عامه به منظور تامین امنیت و رسیدگی به نیازمندیهای امنیتی جدید و موجود به شکل خودکفا الی اکتوبر 2013.  

 • ایجاد قابلیت های عملیاتی, سوق و اداره به منظور مدیریت عملیاتهای امنیتی پیچیده به شکل خود کفا الی اکتوبر 2013.

 • ایجاد قلبلیتهای حمایوی به منظور حفظ عملیاتهای محافظت عامه به شکل خود کفا الی اکتوبر 2013.

نیروی محافظت عامه افغان چیست؟

 محافظت عامه یک ارگان ارایه کننده خدمات امنیتی دولتی میباشد که تحت نظر وزارت امور داخله کار جمهوری اسلامی افغانستان میباشد که در مقابل پول به برای حفاظت مردم, زیربناها, تسهیلات, پروژه های ساختمانی و قطارها خدمات امنیتی را ارایه عرضه میدارد. این ارگان به به شکل یک تصدی دولتی بنا گردیده تا قابلیت اخذ قرارداد با مشتریان داخلی و بین المللی را برای ارایه خدمات امنیتی داشته باشد. گاردهای محافظت عامه اعضای اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان نبوده و انها صلاحت دستگیری و تحقیقات از مظنونین را ندارند.محافظت عامه در سال 2009 ساخته شد تا پولیس یونیفورم دار افغان ((AUP بتواند در موارد اجرای قانون و انجام وظایف سنتی تمرکز بیشتر نماید. محافظت عامه امروز در حدود 6000 نفر گارد دارد, که برای ارگانهای بین المللی, دولتی/غیردولتی, سایتها و تسهیلات خدمات امنیتی را ارایه مینماید

سازمان

قرارگاه مرکزی محافظت عامه در شهر کابل موقعیت داشته و هشت قرارگاه در زونهای ساحوی دارد که در موقعیت های ذیل واقع گردیده: هرات, شمشاد, مزارشریف, کندز, کندهار, گردیز, هلمند و شهر جلال آباد. محافظت عامه از قرارگاه مرکزی توسط جمال صدیقی معین, معینیت محافظت عامه و رییس تصدی امنیتی رهبری میگردد. معین تصدی امنیتی و معینیت محافظت عامه دو معاون دارند از جمله: مل پاسوال سردار محمد سلطانی, رییس عمومی عملیاتی و نور خان حیدری رییس عمومی تجاری. کارمندان قرارگاه های محافظت عامه در سال 2012 ازدیاد خواهد یافت تا محافظت عامه ظرفیت خود را انکشاف دهد و برای سوق و اداره بهتر قواه در سرتاسر افغانستان اماده گی بهتر داشته باشد و محافظت عامه با مشتریان که میخواهند همراه با محافظت عامه قرارداد امنیتی بسته کند روبرو خواهد بود. محافظت عامه یک مرکز تعلیمی دارد که در شهر کابل ولسوالی بگرامی موقعیت دارد که در بخش قطار و بخش ثابت برای انها تعلیم و تربیه را ارایه مینماید.

فرمان 62 رییس جمهور و محافظت عامه

 در اگست سال 2010 رییس جمهور کرزی جهت منحل تمامی کمپنی های خصوصی امنیتی فرمان 62 را صادر نمود. و محافظت عامه جهت گرفتن مسولیت کاری این بخش شناسایی گردید. به منظور ساختن پلان انتقال کمپنی های خصوصی امنیتی استراتیژی انتقالی جهت تطبیق فرمان 62 رییس جمهور مارچ 2011 به امضا گردید و یک سال اضافی در این پروسه تمدید گردید تا کمپنی های خصوصی امنیتی اماده گی انتقال را بگیرند و محافظت عامه توانایی های بخش تجاری و عملیاتی خود را انکشاف دهد. همانطور که در استراتیژی انتقالی تذکر یافته است که, تمامی خدمات امنیتی تجارتی الی 20 مارچ 2012 انتقال خواهد یافت. کمپ های ایساف, پروژه های ساختمانی و سایت های ثابت باید الی 20 مارچ 2013 انتقال نماید. سفارت خانه ها و نهادها همراه با بخش های دیپلوماتیک تحت مقررات کنوانسیون ویانا که در مورد روابط دیپلوماتیک سال 1961 انها اجازه استفاده از خدمات امنیتی خصوصی را دارند.

انتقال

انتقال موفقانه خدمات امنیتی از کمپنی های خصوصی امنیتی به محافظت عامه کمک خواهد کرد از ادامه پروژه های انکشافی بین المللی که بالای ان ملیاردها دالر سرمایه گذاری شده اطمینان دهد و برای هزاران افغان زمینه کار مساعد خواهد شد. از حال تا 20 مارچ 2012 محافظت عامه بالای سه مورد اساسی ذیل تمرکز خواهد کرد:

1)انتقال گاردها از کمپنی های خصوصی امنیتی به محافظت عامه: انتقال موفقیت امیز گاردها از کمپنی های خصوصی امنیتی به محافظت عامه الی 20 مارچ 2012. گاردهای فعلی کمپنی های خصوصی امنیتی در صورت که دوباره استخدام گردند در نتیجه انتقال به محافظت عامه بسیار تاثیر گذار بوده و محافظت عامه پروسه انتقال را به شکل خوبتر انجام خواهد داد, و انها به اندازه معاش فعلی شان معاش دریافت خواهند نمود و امتیازات دیگر نیز در اختیار انها گذاشته خواهد شد. محافظت عامه تلاش است که الی 20 مارچ 2012 در حدود 11000 نفر گارد را از کمپنی های خصوصی امنیتی به محافظت عامه انتقال دهد و به دنبال ان الی مارچ 2013 در حدود 13000 گارد خواهد شد.

 

 2) اخذ قراردادهای جدید برای خدمات امنیتی: کمپنی های که فعلاً برای محافظت پرسونل, سایت ها و قطارهای شان از خدمات امنیتی کمپنی خصوصی استفاده میکنند, انها باید قبل از 20 مارچ 2012 با محافظت عامه جهت اخذ خدمات امنیتی و محافظت تاسیسات شان قرارداد نماید.

 3) صدور جواز به کمپنی های واجد شرایط مدیریت خطر یا ریسک منجمنت: در تلاش جهت کاهش کمبودات قابلیتی و ازدیاد سرعت در پروسه کاری, رییس جمهور حامد کرزی مشاروین کمپنی مدیریت خطر یا ریسک منجمنت را تصدیق کرد و انها را در این پروسه پذیرفت.مشاورین کمپنی مدیریت خطر برای مشتریان که در بخش مدیریت سایتها, قطارها و خدمات امنیتی برای حفاظت بخش های شخصی, تجاری, دولتی و غیر دولتی خدمات مشوره دهی امنیتی و تخنیکی را ارایه مینماید و تا زمانی که محافظت عامه به شکل کامل خودکفا میگردد کمپنی مدیریت خطر خدمات تعلیم و تربیه در سایتها را نیز ارایه خواهند نمود.  

 برای معلومات مزید در مورد پروسه انتقال, میتواند سوالات خویش را از بخش پرسشها در ویب سایت ارایه نمایید.

 

 

مینو:              

صفحه اصلی

خبرها

راجع به معینیت تصدی امنیتی

رهبریت

مرکز آموزشی

البوم عکس ها

سوال ها و جواب ها

برای مشتریان

برای شرکت های مدیریت خطروامنیتی

لینک های مفید

استخدام

تدارکات

اسناد مهم

برای کارمندان

تماس با ما

 

 

 

 

 

COPYRIGHT 2012, APPF IT GENERAL DIRECTORATE