اطلاعیه

مدیریت خدمات مشتریان

معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی یگانه مرجع عرضه کننده خدمات امنیتی درسطح  کشوراست که درچوکات وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان  ایجادگردیده است دارای تشکیلات وسیعی دربخش های نظامی وملکی بوده بادرنظرداشت همین ملحوظ مدیریت خدمات مشتریان راجهت رفع مشکلات وشکایت مشتریان عزیز ایجادنموده که همکاری همه جانبه را بگونه خستگی ناپذیر دربخش قراردادهای امنیتی ،اسکورتی، حل مشکلات مشتریان وشکایت آنها در بخش های مختلف معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وطی مراحل عرایض مشتریان عزیز را به عهده دارد                                                                                          

لذا ازتمام کمپنی ها انجوهای داخلی ، خارجی و پروژه های ملی وبین المللی  که بامعینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی قرارداد امنیتی دارند خواهشمندیم که جهت اخذ معلومات لازم وسهولت هر چی بیشترپروسه کاری تان با ما درتماس گردیده ومارا ازموضوع آگاه سازید تابتوانیم راه حل مشکل شمایان را درتماس باشعبات مربوط اقدام بموقع بعمل آورده کسب رضایت شماگردد.

شما میتوانید از طریق ایمیل آدرس وشماره های خدمات مشتریان با ما به  تماس شوید.

معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی

ریاست مالی واداری

مدیریت خدمات مشتریان

E:mail Customerservice.appf@gmail.com

0093 707328856  : شماره تماس            

0093 790999658                            

  مسول بخش محبوب الله "ازهر"                            

 

 

مینو:              

صفحه اصلی

خبرها

راجع به معینیت تصدی امنیتی

رهبریت

مرکز آموزشی

البوم عکس ها

سوال ها و جواب ها

برای مشتریان

برای شرکت های مدیریت خطروامنیتی

لینک های مفید

استخدام

تدارکات

اسناد مهم

برای کارمندان

تماس با ما

 

 

 

 

 

COPYRIGHT 2012, APPF IT GENERAL DIRECTORATE