اسناد مهم

عنوان اسناد

لینک داونلود

طرزالعمل کمپنی های مدیریت دفع خطر(RMC)

دانلود

طرزالعمل کرایه سلاح به کمپنی های مشوره دهی خطر(RMC) و متقاضیان

دانلود

مصارف کرایه،اعاشه و سایر نیازمندی های یومیه

دانلود

طرزالعمل تیم سیارامنیتی(بدرقه)

دانلود

فورم تثبیت احتیاج برای مشتریان

دانلود

اساسنامه تصدی امنیتی

دانلود

جدول ثبت و راجستر گاردهای محافظتی سیار

داونلود

نمونه قرارداد محافظت عامه (پروژه های USAID) ( نسخه تازه 17 اپریل 2012)

داونلود

نمونه قرارداد محافظت عامه (پروژه های غیر USAID )( نسخه تازه 17 اپریل 2012 ) (انگلیسی)

داونلود

نمونه قرارداد محافظت عامه (پروژه های غیر USAID )( نسخه تازه 17 اپریل 2012 ) (دری)

داونلود

قرارداد گارد محافظت عامه ( نسخه تازه 20 فبروری 2012 )

داونلود

لیست هزینه فی گارد ( تجدید نظر شده 20 فبروری 2012 )

داونلود

لست جلب و جذب گارد (دری)

داونلود

لست جلب و جذب گارد (انگلیسی)

داونلود

معلومات و اعلامیه روز کاری سوم (دری)

داونلود

رونوشت روز کاری (ارایه معومات)

داونلود

فورم ثبت پرسونل

داونلود

حاضری شمارش پرسونل 2011/12/14

داونلود

مرجع ارتباطی مدیریت خطر

داونلود

پروسیجرهای کمپنی مدیریت خطر - نسخه نهایی  (دری)

داونلود

پروسیجرهای کمپنی مدیریت خطر - نسخه نهایی  (انگلیسی)

داونلود

 معلومات روز کاری دوم (نهائی)

داونلود

معلومات روز کاری دوم ( دری) (نهایی)

داونلود

نمونه موجودی اسلحه  (دری)

داونلود

نمونه موجودی اسلحه (انگلیسی)

داونلود

نوت: مدارک فوق از ویب سایت  گروپ مشاورین  معینیت محافظت عامه دریافت گردیده است.

 

مینو:              

صفحه اصلی

خبرها

راجع به معینیت تصدی امنیتی

رهبریت

مرکز آموزشی

البوم عکس ها

سوال ها و جواب ها

برای مشتریان

برای شرکت های مدیریت خطروامنیتی

لینک های مفید

استخدام

تدارکات

اسناد مهم

برای کارمندان

تماس با ما

 

 

 

 

 

COPYRIGHT 2012, APPF IT GENERAL DIRECTORATE