لینک های مفید

عنوان

لینک

وزارت امور داخله  , افغانستان   

باز

اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان (AISA)

باز

وزارت مالیه , افغانستان

باز

نیروهای مشترک بین المللی همکاری و تامین امنیت  (ISAF)

باز

گروپ مشاورین معینیت محافظت عامه(APPF) 

باز

 

مینو:              

صفحه اصلی

خبرها

راجع به معینیت تصدی امنیتی

رهبریت

مرکز آموزشی

البوم عکس ها

سوال ها و جواب ها

برای مشتریان

برای شرکت های مدیریت خطروامنیتی

لینک های مفید

استخدام

تدارکات

اسناد مهم

برای کارمندان

تماس با ما

 

 

 

 

 

COPYRIGHT 2012, APPF IT GENERAL DIRECTORATE