تدارکات

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی {تدارک 2 قلم تیل وسایط} دارای نمبر تشخیصیه {APPF/95/NCB04} که از بودجه عادی سال 1395 تمویل می گردد، اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را با ذکر نام و نمبر تشخیصیه پروژه، مطابق شرایط شرطنامه به لسان {دری} طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه جمهوری اسلامی افغانستان از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت {02:00 بعد از ظهر} که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد؛ ارائه نموده، در آدرس ذیل بازگشایی می گردد.

داوطلبان می توانند شرطنامه را با ارائه درخواستی به شکل سافت کاپی در سی دی دست داشته شان از آدرس ذیل دریافت نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.

تضمین آفر مبلغ {4,700,000} افغانی به طور ضمانت بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات شرطنامه ضروری می باشد.

آدرس: منزل اول، معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، برج شهرآرا، کابل افغانستان

 

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی {تدارک 9 قلم عینیات مفروشاتی} دارای نمبر تشخیصیه {APPF/95/NCB10} که از بودجه عادی سال 1395 تمویل می گردد، اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را با ذکر نام و نمبر تشخیصیه پروژه، مطابق شرایط شرطنامه به لسان {دری} طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه جمهوری اسلامی افغانستان از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت {02:00 بعد از ظهر} که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد؛ ارائه نموده، در آدرس ذیل بازگشایی می گردد.

داوطلبان می توانند شرطنامه را با ارائه درخواستی به شکل سافت کاپی در سی دی دست داشته شان از آدرس ذیل دریافت نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.

تضمین آفر مبلغ {150 ,000} افغانی به طور ضمانت بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات شرطنامه ضروری می باشد.

آدرس: منزل اول، معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، برج شهرآرا، کابل افغانستان

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی {تدارک 24 قلم عینیات البسوی} دارای نمبر تشخیصیه {APPF/95/NCB07} که از بودجه عادی سال 1395 تمویل می گردد، اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را با ذکر نام و نمبر تشخیصیه پروژه، مطابق شرایط شرطنامه به لسان {دری} طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه جمهوری اسلامی افغانستان از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت {10:00 قبل از ظهر} که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد؛ ارائه نموده، در آدرس ذیل بازگشایی می گردد.

داوطلبان می توانند شرطنامه را با ارائه درخواستی به شکل سافت کاپی در سی دی دست داشته شان از آدرس ذیل دریافت نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.

تضمین آفر مبلغ { 6,000,000} افغانی به طور ضمانت بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات شرطنامه ضروری می باشد.

آدرس: منزل اول، معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، برج شهرآرا، کابل افغانستان

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی {تدارک 33 قلم پرزه جات مخابروی} دارای نمبر تشخیصیه {APPF/95/NCB09} که از بودجه عادی سال 1395 تمویل می گردد، اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را با ذکر نام و نمبر تشخیصیه پروژه، مطابق شرایط شرطنامه به لسان {دری} طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه جمهوری اسلامی افغانستان از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت {10:00 قبل از ظهر} که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد؛ ارائه نموده، در آدرس ذیل بازگشایی می گردد.

داوطلبان می توانند شرطنامه را با ارائه درخواستی به شکل سافت کاپی در سی دی دست داشته شان از آدرس ذیل دریافت نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.

تضمین آفر مبلغ {1,500,000} افغانی به طور ضمانت بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات شرطنامه ضروری می باشد.

آدرس: منزل اول، معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، برج شهرآرا، کابل افغانستان

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی {تدارک 42 قلم مواد اعاشوی} دارای نمبر تشخیصیه {APPF/95/NCB08} که از بودجه عادی سال 1395 تمویل می گردد، اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را با ذکر نام و نمبر تشخیصیه پروژه، مطابق شرایط شرطنامه به لسان {دری} طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه جمهوری اسلامی افغانستان از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت {02:00 بعد از ظهر} که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد؛ ارائه نموده، در آدرس ذیل بازگشایی می گردد.

داوطلبان می توانند شرطنامه را با ارائه درخواستی به شکل سافت کاپی در سی دی دست داشته شان از آدرس ذیل دریافت نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.

تضمین آفر مبلغ { 8,000,000} افغانی به طور ضمانت بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات شرطنامه ضروری می باشد.

آدرس: منزل اول، معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، برج شهرآرا، کابل افغانستان

 

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی {تدارک 49 قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی} دارای نمبر تشخیصیه {APPF/95/NCB06} که از بودجه عادی سال 1395 تمویل می گردد، اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را با ذکر نام و نمبر تشخیصیه پروژه، مطابق شرایط شرطنامه به لسان {دری} طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه جمهوری اسلامی افغانستان از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت {02:00 بعد از ظهر} که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد؛ ارائه نموده، در آدرس ذیل بازگشایی می گردد.

داوطلبان می توانند شرطنامه را با ارائه درخواستی به شکل سافت کاپی در سی دی دست داشته شان از آدرس ذیل دریافت نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.

تضمین آفر مبلغ {600,000} افغانی به طور ضمانت بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات شرطنامه ضروری می باشد.

آدرس: منزل اول، معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، برج شهرآرا، کابل افغانستان

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی {تدارک 53 قلم اجناس تعمیراتی} دارای نمبر تشخیصیه {APPF/95/NCB05} که از بودجه عادی سال 1395 تمویل می گردد، اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را با ذکر نام و نمبر تشخیصیه پروژه، مطابق شرایط شرطنامه به لسان {دری} طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه جمهوری اسلامی افغانستان از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت {10:00 قبل از ظهر} که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد؛ ارائه نموده، در آدرس ذیل بازگشایی می گردد.

داوطلبان می توانند شرطنامه را با ارائه درخواستی به شکل سافت کاپی در سی دی دست داشته شان از آدرس ذیل دریافت نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.

تضمین آفر مبلغ { 3,100,000} افغانی به طور ضمانت بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات شرطنامه ضروری می باشد.

آدرس: منزل اول، معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، برج شهرآرا، کابل افغانستان

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی {تدارک 72 قلم ادویه و وسایل طبی} دارای نمبر تشخیصیه {APPF/95/NCB02} که از بودجه عادی سال 1395 تمویل می گردد، اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را با ذکر نام و نمبر تشخیصیه پروژه، مطابق شرایط شرطنامه به لسان {دری} طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه جمهوری اسلامی افغانستان از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت {02:00 بعد از ظهر} که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد؛ ارائه نموده، در آدرس ذیل بازگشایی می گردد.

داوطلبان می توانند شرطنامه را با ارائه درخواستی به شکل سافت کاپی در سی دی دست داشته شان از آدرس ذیل دریافت نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.

تضمین آفر مبلغ {1,200,000} افغانی به طور ضمانت بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات شرطنامه ضروری می باشد.

آدرس: منزل اول، معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، برج شهرآرا، کابل افغانستان

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی باز ملی {تدارک 191 قلم پرزه جات و روغنیات همراه با نصب و خدمات ضمنی آن و ترمیمات وسایط نقلیه} دارای نمبر تشخیصیه {APPF/95/NCB03} که از بودجه عادی سال 1395 تمویل می گردد، اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را با ذکر نام و نمبر تشخیصیه پروژه، مطابق شرایط شرطنامه به لسان {دری} طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه جمهوری اسلامی افغانستان از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ساعت {10:00 قبل از ظهر} که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها می باشد؛ ارائه نموده، در آدرس ذیل بازگشایی می گردد.

داوطلبان می توانند شرطنامه را با ارائه درخواستی به شکل سافت کاپی در سی دی دست داشته شان از آدرس ذیل دریافت نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمی شود.

تضمین آفر مبلغ {2,500,000} افغانی به طور ضمانت بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات شرطنامه ضروری می باشد.

آدرس: منزل اول، معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی، برج شهرآرا، کابل افغانستان

 

 

 

 
 
 

مینو:              

صفحه اصلی

خبرها

راجع به معینیت تصدی امنیتی

رهبریت

مرکز آموزشی

البوم عکس ها

سوال ها و جواب ها

برای مشتریان

برای شرکت های مدیریت خطروامنیتی

لینک های مفید

استخدام

تدارکات

اسناد مهم

برای کارمندان

تماس با ما

 

 

 

 

 

COPYRIGHT 2012, APPF IT GENERAL DIRECTORATE