استخدام

برای مشاهده آخرین پست های خالی در معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی اینجا را کلیک کنید. 

بست های خالی قراردادی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله!

اعلان کاریابی

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (سوم، چهارم، پنجم و ششم) را به خاطر استخدام کارمندان شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد.

بناً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشــــته باشند رسانیده میشود تا خود را دربست های  فوق الذکر کاندید نمایند.
تاریــــــــخ آغاز اعلان:
12/1395/ 22
تاریخ ختــــــــــم اعلان
: 05/1/1396
اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ختم اعلان می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعــــــت 9 قبل از ظهر الی ختم ساعت کاری از مؤظفین آمریت منابع بشری این معینیت واقع برج شهرآراء اخذ وبعد از خانه پوری دو باره به ایشـــــان بسپارند
.

نـــــــوت: کاندیدان واجد شرایط مکلف اند حین اخذ فورم درخواستی دو قطعه عکس، کاپی سند تحصیلی و تجربه کاری شان را با خود داشته باشند.

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد (17) بست مرکزی و ولایتی این معینیت در معرض اعـلان قرار دارد ، بعد ازختم اعلان صرف با کسانی تماس گرفته خواهد شد که شارت لست میشوند درغیر آن لطف نموده مزاحم این اداره نگردند.

علاقمندان ميتوانند  لایحه وظایف فوق را از لینک زیر بدست آورند .  

شماره

عنوان بست

ریاست

بست

بار

۱

مشاور ریاست ع عملیاتی در امور (C2)

ریاست عمومی عملیاتی

3

اول

۲

آمر سوق و اداره (C2)

ریاست عمومی عملیاتی

3

اول

3

مدیرعمومی سوق واداره (C2)

ریاست عمومی عملیاتی

4

اول

4

مدیر سوق و اداره (C2) ساحوی  هرات

ریاست عمومی عملیاتی

5

اول

5

کارمند سوق و اداره (C2) ساحوی میدان شهر

ریاست عمومی عملیاتی

6

اول

6

مشاور حقوقی

مقام معینیت

3

اول

7

کارمند تدقیق اسناد

ریاست دفتر

6

اول

8

کارمند اسناد آمریت محاسبه

ریاست مالی واداری

 6

اول

9

کارمند قراردادهای پروژه های غیر دولتی

ریاست مالی و اداری

6

اول

10

کارمند دیتابیس قراردادها

ریاست مالی و اداری

6

اول

11

کارمند قراردادهای قطارها

ریاست مالی و اداری

6

اول

12

مدیر عواید

ریاست مالی واداری

5

اول

13

آمرتهیه وتدارکات

ریاست تامینات

3

اول

14

معاون انجنیری آمریت تعمیرات

ریاست تامینات

5

اول

15

کارمند قرار دادهای تهیه وتدارکات

ریاست تامینات

6

اول

16

کارمند قرار دادهای تهیه وتدارکات

ریاست تامینات

6

اول

17

کارمند اسناد و کمپیوتر کار

ریاست محافظت پروژه های دولتی

6

اول

 

ختم اعلان

عنوان بست

بست

شماره

05/01/1396 مشاور در امور سی تو

3

1
05/01/1396 آمر سوق و اداره (C2)

3

2
05/01/1396 مدیرعمومی سوق واداره (C2)

4

3
05/01/1396 مدیر سوق و اداره (C2) ساحوی  هرات

5

4
05/01/1396 کارمند سوق و اداره (C2) ساحوی میدان شهر

6

5
05/01/1396 مشاور حقوقی

3

6
05/01/1396

کارمند تدقیق اسناد

6

7
05/01/1396

کارمند اسناد آمریت محاسبه

 6

8
05/01/1396 کارمند قراردادهای پروژه های غیر دولتی

6

9
05/01/1396

کارمند دیتابیس قراردادها

6

10
05/01/1396

کارمند قراردادهای قطارها

6

11
05/01/1396 مدیر عواید

5

12
05/01/1396

آمرتهیه وتدارکات

3

13
05/01/1396 معاون انجنیری آمریت تعمیرات

5

14
05/01/1396 کارمند قرار دادهای تهیه وتدارکات

6

15
05/01/1396

کارمند قرار دادهای تهیه وتدارکات

6

16
05/01/1396

کارمند اسناد و کمپیوتر کار

6

 17

 

 

مینو:              

صفحه اصلی

خبرها

راجع به معینیت تصدی امنیتی

رهبریت

مرکز آموزشی

البوم عکس ها

سوال ها و جواب ها

برای مشتریان

برای شرکت های مدیریت خطروامنیتی

لینک های مفید

استخدام

تدارکات

اسناد مهم

برای کارمندان

تماس با ما

 

 

COPYRIGHT 2012, APPF IT GENERAL DIRECTORATE