اړینې اړېکې

سرلیک

اړیکه

د افغانستانن د کرونیو چارو وزارت 

دننه کیدل

د افغانستان د پانګونی د ملاټر اداره (AISA)

دننه کیدل

د افغانستان مالیي وزارت

دننه کیدل

د امنیت ساتني ګډ نړیوال ځواکونه  (ISAF)

دننه کیدل

د عامه ساتنی معینیت سلاکاران (APPF) 

دننه کیدل

 

مینو:              

کور پانه

خبرونه

د معینیت په اړه

مشرتابه

روزنیز مرکز

انځورونه

پوښتنی او ځوابونه

د پیریدونکیو له پاره

د خطر کابوکولو او امنیتی شرکتونو له پاره

اړین اړیکی

استخدام

تدارکات

اړین سندونه

د کارکوونکو له پاره

له موږ سره اړیکی

 

 

 

۱

COPYRIGHT 2012, APPF IT GENERAL DIRECTORATE