استخدام

بست های خالی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله!

اعلان کاریابی

معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت درمورد اصلاحات و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا  بست سوم  آمریت بودجه را درپروسه رقابت آزاد قراردهد

بناً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشــــته باشند رسانیده میشود تا خود را دربست های  فوق الذکر کاندید نمایند
1397/2/23:تاریــــــــخ نشر اعلان 
1397/3/1:تاریخ ختــــــــــم اعلان
اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ختم اعلان می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعــــــت 9 قبل از ظهر الی ختم ساعت کاری از مؤظفین آمریت منابع بشری این معینیت واقع برج شهرآراء اخذ وبعد از خانه پوری دو باره به ایشـــــان بسپارند.

نـــــــوت: کاندیدان واجد شرایط مکلف اند حین اخذ فورم درخواستی دو قطعه عکس، کاپی سند تحصیلی و تجربه کاری شان را با خود داشته باشند.

به منظور دریافت کاندیدان واجد شرایط از طریق پروسه رقابت آزاد (1) بست مرکزی این معینیت در معرض اعـلان قرار دارد ، بعد ازختم اعلان صرف با کسانی تماس گرفته خواهد شد که شارت لست میشوند درغیر آن لطف نموده مزاحم این اداره نگردند.

  • می 13, 2018

    آمریت بودجه و تخصیص

    1397/2/23:تاریــــــــخ نشر اعلان   1397/3/1:تاریخ ختــــــــــم اعلان         

نمایش بیشتر