آگهی!

معینیت محافظت عامه وتصدی امنیتی وزارت امورداخله از بدو پایه گذاری اش  تا این دم منحیث یگانه نهاد مسلکی ارایه کننده ی خدمات امنیتی در کشور توانسته است که با سعی وتلاش خسته گی ناپذیر خویش وباداشتن [...]