ریاست محافظت پروژه های دولتی

این ریاست که در چوکات ریاست عمومی عملیاتی فعالیت می نماید، مسوولیت محافظت همه پروژه های دولتی و تاسیسسات عام المنفعه دولتی را دارا بوده و با داشتن پرسونل مسلکی خویش توانسته است تا مسوولیت تامین [...]

ریاست محافظت و امنیت قطارها

ریاست محافظت و امنیت قطارها نیز یکی از ریاست­ های کلیدی معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی بوده که در چوکات ریاست عمومی ­عملیاتی فعالیت می­کند، این ریاست در روشنایی عقد قراردادهای امنیتی با کمپنی­ [...]

ریاست محافظت پروژه های بین المللی

این ریاست تأمین امنیتِ آنعده از پروژه­ های بین المللی را به عهده دارد که با معینیت محافظت­ عامه عقد قرارداد امنیتی کرده­اند، ریاست محافظتِ پروژه­های بین المللی، افسران، ساتنمنان و محافظین را بعد [...]

ریاست محافظت پروژه های غیر دولتی

این ریاست که در چوکات ریاست عمومی عملیاتی فعالیت دارد، مطابق به طرز العمل محافظتی خویش مسئوولیت تأمین امنیت پروژه­ های غیر دولتی را در مرکز و ولایات به عهده دارد، ریاست مذکور به تأمین امنیت فزیکی [...]

ریاست عمومی عملیاتی

 این ریاست که در چوکات معینیت محافظت ­عامه و تصدی­ امنیتی تشکیل گردیده با داشتن پنج استقامت کاری  که عبارت اند  از محافظت پروژه­ های دولتی،  محافظت پروژه­ های غیر دولتی،  محافظت پروژه­ های بین­ [...]