ریاست محافظت و امنیت قطارها

ریاست محافظت و امنیت قطارها نیز یکی از ریاست­ های کلیدی معینیت محافظت ­عامه وتصدی­ امنیتی بوده که در چوکات ریاست عمومی ­عملیاتی فعالیت می­کند، این ریاست در روشنایی عقد قراردادهای امنیتی با کمپنی­ [...]