ریاست محافظت پروژه های دولتی

این ریاست که در چوکات ریاست عمومی عملیاتی فعالیت می نماید، مسوولیت محافظت همه پروژه های دولتی و تاسیسسات عام المنفعه دولتی را دارا بوده و با داشتن پرسونل مسلکی خویش توانسته است تا مسوولیت تامین [...]