ریاست محافظت پروژه های غیر دولتی

این ریاست که در چوکات ریاست عمومی عملیاتی فعالیت دارد، مطابق به طرز العمل محافظتی خویش مسئوولیت تأمین امنیت پروژه­ های غیر دولتی را در مرکز و ولایات به عهده دارد، ریاست مذکور به تأمین امنیت فزیکی [...]