د تامیناتو ریاست د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ معینت له مهمو او بنسټیزو ریاستونو څخه شمیرل کیږي، یاد ریاست د هیواد په کچه د عامه‌ساتنې او امنیتي تصدۍ د ځواکونو مفروشاتو او تاسیساتو د اکمالاتي پلان جوړولو او د اړتیاوو جدول ته په‌کتو د وسلو، مهماتو، تجهیزاتو، وسایطو او تخنیکي او الکترونیکي وسایلو د پلان چمتو کولو او ویشلو مسوولیت په غاړه لري.