سرپرست ریاست محافظت پروژه‌های بین المللی ریاست عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی از عقد قرارداد هاي جديد امنیتی با کمپنی‌های خارجی، در برخی از ولایات کشورخبر می‌دهد. سمونوال محمد امین احمدزی سرپرست ریاست محافظت پروژه‌های بین المللی ریاست عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی می‌گوید: با عقد این قراردادها برای بیش از چهارصدتن جوانان زمينه كار مساعد مي گردد. آقای احمدزی دلیل عقد قرارداد هاي امنیتی را با ریاست عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی توانایی و آموزش‌های نظامی نیروهای محافظت‌عامه و اطمینان کمپنی‌ها با این نیروهای محافظتی بیان می‌کند.