قیس باوری رييس عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی وزارت امور داخله صبح امروز از چگونگی جریان آموزش‌های نظامی بانوان كه هفته قبل آغاز گرديده بود ديدار نموده

قیس باوری رييس عمومی محافظت‌عامه وتصدی‌امنیتی وزارت امور داخله صبح امروز از چگونگی جریان آموزش‌های نظامی بانوان كه هفته قبل آغاز گرديده بود ديدار نموده و همچنان روند استحکامات و بازسازی‌ قرارگاه این اداره را كه در حال ترميم قرار دارد كنترول نمودند؛ آقاي باوري برای مسوولان بخش‌ها هدایت داد تا به کیفیت آموزش‌های نظامی و مسلکی و چگونگی کار بهتر توجه بیشتر نمایند.