ریاستونه

د مقام د دفتر ریاست

ریاستونه|

دغه ریاست د عامه‌ساتنې او امنیتي‌تصدۍ معینیت د مقام تر مستقیم اثر لاندې فعالیت کوي، چې د پیژند، اسنادو او اړیکو، پلان او پالیسۍ د عمومي‌مدیریتونو، د مطبوعاتو او نشراتو،